Partners voor een Gezond Leefmilieu

Het doel van de vereniging:

 het bevorderen van een gezond milieu 
 terugdringen van de milieuziektelast 
 versterking en integratie van gezondheid- en milieubeleid 
 het ondersteunen van groepen die gezondheidsrisico’s lopen of gezondheidsschade ondervinden
   door het milieu.

De middelen waarmee de vereniging haar doel wil bereiken:

 informeren, mobiliseren en adviseren van relevante doelgroepen
 bijdragen aan tijdige signalering van nieuwe of reeds bestaande, maar onderschatte problemen rond
   gezondheid en Milieu
 het verwerven, verspreiden en uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen tussen relevante
   maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen en doelgroepen
 het stimuleren van discussies tussen experts, maatschappelijke organisaties, overheden, politici
   en derden
 het formuleren en uitbrengen van gezamenlijke standpunten inzake beleid op het terrein van
   gezondheid en milieu in samenhang met elkaar
 leveren van ondersteuning, zonodig met juridische middelen en professionele diensten aan
   betrokkenen en derden, voor zover deze activiteiten in het verlengde liggen van de doelstelling
   van de vereniging.